Naar de homepage

     Direct naar:
Direct naar spelsimulaties
Direct naar workshops
Direct naar training & coaching


*** *** Samenspraak nu ook op twitter (Samenspraak) *** Verschillende publicaties van Samenspraak online


Publicaties over
spelsimulatie
Wat leveren
spelsimulaties op?
Onze aanpak
Bestaande
spelsimulaties
Spelsimulaties
op maat

Spelsimulaties op maat

U bent op zoek naar een vorm waarin mensen uit uw organisatie kunnen ervaren wat een toekomstige situatie voor hen betekent, maar u weet niet hoe u dat moet vormgeven? U wilt een spelsimulatie voor een specifiek probleem in uw organisatie laten ontwikkelen? Dan kunnen wij samen met u een spelsimulatie op maat ontwikkelen.

Hieronder staan voorbeelden van enkele spelsimulaties die wij voor een specifieke vraag ontwikkeld hebben.

SAZOO: Een spelsimulatie over projectmatig denken en werken

SAZOO is ontwikkeld voor de afdeling Voorlichting, Evenementen en Cultuur van de Dienst Studentenzaken, Radboud Universiteit Nijmegen. Het is een open spelsimulatie, waarin deelnemers de opdracht krijgen billboards te ontwikkelen. De wijze van aanpak van deze opdracht is vrij, maar deze leent zich goed voor een projectmatige aanpak. In SAZOO komen thema's aan bod als resultaatgericht werken, het faseren en beheersen van een project, communicatie en afstemming, en klantgerichtheid. Door het open karakter van de spelsimulatie kan SAZOO op verschillende momenten ingezet worden. Meer...

Octro

Voor het Octrooicentrum Nederland in Rijswijk is Octro ontwikkeld: een spelsimulatie over de bescherming van intellectueel eigendom in een context van open innovatie. Het vertrekpunt van Octro is dat wanneer iemand een interessante vinding heeft gedaan, hij niet in zijn eentje op dat idee gaat zitten broeden, maar dat hij juist samenwerking met andere partijen zoekt om een goed product dat te ontwikkelen dat aangeboden kan worden aan een geïnteresseerde markt. In Octro zien de deelnemers welke mogelijkheden samenwerking heeft of komen juist tot het inzicht dat samenwerking onder bepaalde condities ongewenst is, want elke strategie heeft zijn voordelen, maar ook risico's. Meer...
Het spel wordt door adviseurs van het Octrooicentrum Nederland en van Syntens ingezet in hun voorlichtingsactiviteiten voor het MKB en kenniscentra.

El Dorado

In opdracht van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, afdeling VDO, hebben we een spelsimulatie ontwikkeld die ingezet kan worden in enkele van de masteropleidingen die door de VDO worden aangeboden. Deze spelsimulatie 'El Dorado' wordt ingezet halverwege de tweejarige masteropleiding en moet de deelnemende studenten de gelegenheid geven pas op de plaats te maken en voor zichzelf na te gaan hoe ver zij zijn in het zich eigen maken van de competenties die centraal staan in de opleiding. Daarnaast biedt de spelsimulatie de gelegenheid om hetgeen tot nu toe in de opleiding geleerd is toe te passen in een (fictieve) praktijksituatie. El Dorado duurt twee en een halve dag. Tijdens het spel vormen de deelnemers het management van reisbureaus en hun taak is om voor elk seizoen een aanbod aan reizen aan te bieden aan de markt. Het gaat om geheel verzorgde reizen naar Centraal-Amerika. In het spel liggen accenten op een drietal gebieden, namelijk bedrijfskunde, innovatie en hrm (parallel aan de drie opleidingen waarin het spel wordt ingezet).
Er is gekozen voor de metafoor van een reisbureau met geheel verzorgde reizen, omdat deze situatie zich op een groot aantal aspecten laat vergelijken met de werksituatie van de doelgroep, namelijk de zorg: het 'product' komt pas in de interactie met de klant tot stand, er is een belangrijke rol voor de professionals die 'het product' gestalte geven, het management kan alleen op afstand sturen.

Meerderhuizen

In opdracht van de Werkgroep BouwBeter en SBR (het kenniscentrum voor de woning- en utiliteitsbouw) hebben wij de spelsimulatie Meerderhuizen ontworpen. Het centrale thema van Meerderhuizen, Meervoudig Opdrachtgeverschap in de bouw, handelt over de situatie waarin toekomstige bewoners zelf collectief grond verwerven om daar in eigen beheer nieuwbouw op te plegen. Kenmerkend van MO is dat de bewoners een zo groot mogelijke zeggenschap en invloed willen hebben over hoe hun huizen, en de omgeving, er uit komen te zien. Een belangrijke vraag voor projectontwikkelaars is hoe zij moeten reageren op een dergelijke situatie, die overigens door veel gemeenten wordt toegejuicht. Als de toekomstige bewoners als het ware zelf de ontwikkelaar worden, welke rol is er dan weggelegd voor de partijen die traditioneel het voortouw hebben in bouwprojecten? Om ontwikkelaars, bouwers, woningbouwcorporaties - en niet in de laatste plaats toekomstige bewoners - te laten wennen aan deze nieuwe situatie en om hen inzicht te geven in een nieuwe rolverdeling in het ontwikkel- en bouwproces, is Meerderhuizen ontwikkeld.
Meerderhuizen is op 23 september 2008 in première gegaan in Nootdorp. Klik hier voor meer informatie over deze spelsimulatie.

Alle Kinderen in Beeld

Verschillende managers uit de Jeugdgezondheidszorg hebben zich verzameld in de Gideonsbende JGZ, inmiddels Stichting Kind & Maatschappij. Zij zien knelpunten en problemen in de zorgorganisatie optreden (afstemming tussen beleid en praktijk). Een eerste stap in de oplossing daarvoor is bewustwording van deze problemen bij, en het samenbrengen van betrokkenen om gezamenlijk te ervaren wat de knelpunten zijn en oplossingsrichtingen te formuleren. De spelsimulatie Alle Kinderen in Beeld is inmiddels al vele malen gespeeld binnen zowel de jeugdgezondheidszorg, als met groepen binnen de hele jeugdzorg. Meer...

Op Tijd voor het Kind (voorheen: het Tijdbommenspel)

Deze spelsimulatie is tevens ontwikkeld op vraag van Stichting Kind & Maatschappij. Waar Alle Kinderen in Beeld zich richt op de werkvloer is deze spelsimulatie specifiek voor managers en beleidsmakers die de voorwaarden moeten scheppen zodat de werkvloer zorg rondom het kind kan organiseren.
Het tijdbommenspel is een open spelsimulatie onder grote tijdsdruk waarin de deelnemers hun verschillende expertises en capaciteiten zodanig moeten inzetten dat zij de tijdbommen op tijd onschadelijk maken opdat deze niet zullen ontploffen… Meer...

Wabopolis

In 2009 wordt de nieuwe Wet Omgevingsvergunning (Wabo) ingevoerd. Deze houdt kort gezegd in dat bedrijven en burgers één loket krijgen om een vergunning aan te vragen en er één besluit wordt genomen, hoe complex en uitgebreid de vergunningaanvraag ook is. Samen met DHV Management Consultants, die in opdracht van VROM een Wabo-handreiking hebben geschreven, hebben we een spelsimulatie ontwikkeld om deelnemers de gevolgen van deze wet voor de werkprocessen, verantwoordelijkheden, rollen en manieren van samenwerken te laten ervaren. Meer...

Lumière

Lumière is een complexe spelsimulatie waarin studenten op een uitdagende manier leren hoe verschillende organisatieonderdelen samenhangen en hun - voornamelijk theoretische - kennis kunnen toepassen in de (gesimuleerde) praktijk. Leerzaam én leuk: Lumière is in het collegejaar 2005-2006 uitgeroepen tot vak van het jaar. Meer...

Harlekijn en TWIST (uitgebreide en tevens engelse versie)

Een spelsimulatie voor hbo-instromers en studenten bij Bedrijfswetenschappen aan de RU, waarin zij kennis maken met verschillende organisatiestructuren en kunnen ervaren wat de voor- en nadelen daarvan zijn voor verschillende aspecten van de organisatie, bijvoorbeeld flexibiliteit, efficiëntie, effectiviteit, teamgevoel, uitdagendheid. Deze spelsimulatie werd ingezet als introductie in Bedrijfswetenschappen, en om een gezamenlijk referentiekader te creëren.
In 2009 is Harlekijn in samenwerking met Ulrich Creative Solutions (Zwitserland) verder ontwikkeld zodat het ook in te zetten is om inzicht te krijgen in veranderingsprocessen. Daarvoor is het ook vertaald naar het Engels en heet het TWIST.

EduAir

Aanleiding voor EduAir was een ontwikkeling in het onderwijs waarin scholen werden samengevoegd, waardoor er afstemming tussen bovenschools management en relatief autonome clusters noodzakelijk werd. In het spel gaat het om een luchtvaartmaatschappij met vestigingen in verschillende landen waarvoor een opleidingsprogramma moet worden vastgesteld. Daarvoor moeten de vestigingen en de luchtvaartmaatschappij komen tot een eenduidige interpretatie en afstemming van bevoegdheden en taken. Dit spel kan ook worden aangepast voor andere situaties waarin deze problematiek centraal staat.

Recente referenties

kunt u hier vinden.
 Powered by dWise
samenspraak advies, samenspraakadvies, vincent peters, marleen van de westelaken, spelsimulatie, spelsimulaties, simulatiespel, simulatiespellen, simulatiespelen, rollenspel, rollenspelen, rollenspellen simulation game, gaming simulation, gaming/simulation, gaming, s&g, serious games, serious gaming, applied gaming, bedrijfsspel, bedrijfssimulaties, managementgame, managementgames, workshops, participatie, interactie, interactieve sessies, intercatieve werkvormen, werkconferenties, training,